Vedtekter

§ 1 Andelslaget
Norske Vaskerier SA, er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets forpliktelser.

§ 2 Selskapets forretningskontor er i Ullensaker kommune.

§ 3 Formål
Lagets formål er å være en kompetansebase for medlemmene og bidra til faglig kvalitativ og kostnadseffektiv drift av vaskeriene.
Laget eies og drives av deltakende bedrifter i henhold til vedtekter og de retningslinjene for drift som årsmøtet / styret fastsetter.

§ 4 Medlemskap
Bedrifter som er medlemmer av ASVL eller Attføringsbedriftene og som identifiserer seg med lagets formål, vedtekter og retningslinjer kan bli medlemmer av laget.

§ 5 Andelsinnskudd
Hvert medlem tegner seg for en andel på kr 8000,-. Andelen innbetales på lagets bankkonto. Styret fører kontroll over lagets medlemmer og andeler og skriver ut andelsbevis. Andelene kan ikke omsettes, pantsettes eller tas utlegg i.

§ 6 Medlemmenes plikter og rettigheter
Medlemmene har rett til lik og rettferdig bruk av lagets tjenester. Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv. Medlemmene plikter å følge vedtekter og retningslinjer for driften av laget.

§ 7 Anvendelse av årsoverskudd
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

  1. Godskriving av foretakets egenkapital
  2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)
  3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)
  4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29)
  5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)

§ 8 Lagets organ og myndighetsområder.

1. Styret

Laget ledes av et styre som forplikter selskapet i fellesskap. Styret kan tildele prokura. Styret velges av medlemmene på årsmøtet. Styret består av leder og fire medlemmer med personlige vara medlemmer, fortrinnsvis en fra hvert av de geografiske områdene som ASVL benytter til distriktsinndeling. Det bør legges vekt på likestilling ved valg av styret. Valgperioden er for to år. Blant styrets medlemmer velger årsmøtet styrets leder for et år av gangen og styrets nestleder for to år av gangen. Første gang velges 3 medlemmer for 2 år og to medlemmer for 1 år.
Styret ansetter og utøver arbeidsgiveransvar for daglig leder.

2. Daglig leder

Laget skal ha en daglig leder.

3. Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Det skal som minimum holdes et årsmøte pr år.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni påfølgende år. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
Årsmelding, regnskap, revisorerklæring, valg av styre og valgkomite, strategiplan, innkommende saker, budsjett.

4. Ekstraordinært årsmøte

Når minst 1/3 av medlemmene eller styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist. Innkallingen skal inneholde sakspapirer til de saker som ønskes behandlet. Det skal være minst en måned mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte.

§ 9 Overdragelse av andeler
Andelene er knyttet til den enkelte bedrift og kan ikke overdras.

§ 10 Innmelding og utmelding av medlemmer
Nye medlemmer tas opp etter skriftlig søknad og godkjennes av styret. Medlemskap kan sies opp med 3 måneders varsel. Når et medlem melder seg ut av laget, kan årsmøtet vedta at andelskapitalen helt eller delvis holdes tilbake i laget.

§ 11 Økonomiske forpliktelser.
Beslutning om endring i lagets økonomiske forpliktelser som opptak av lån, yte kreditt,
foreta større investeringer, krever 3/4 flertall på årsmøtet.

§ 12 Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendring må, for å kunne behandles på årsmøtet, være nevnt i innkallingen. Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall på ordinært årsmøte.

§ 13 Sanksjoner
Medlemmer som opptrer grovt eller på annen måte antas å kunne skade laget, kan etter vedtak i årsmøtet ekskluderes fra laget.

§ 14 Oppløsning av laget
Forslag til oppløsning av laget må fremsettes minst en måned før innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning av laget krever ¾ flertall på ordinært årsmøte selv om det er færre enn 2/3 av medlemmene til stede. Ved oppløsning av laget skal all gjeld betales. Deretter deles eventuell nettoformue på de som er andelshavere på oppløsningstidspunktet. Fordeling av midlene må i tilfelle skje på grunnlag av medlemmenes omsetning med foretaket de siste fem årene.

§ 15 Voldgift
Tvist mellom medlemmene eller mellom et medlem og laget skal først søkes løst med forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem skal tvisten løses av en voldgiftsrett oppnevnt av ASVL/Attføringsbedriftene.

 

Stiftelsesmøte 19/10-2010
Revidert ekstraordinært årsmøte 29/3-2011
Revidert Årsmøte 15.05.12
Revidert Årsmøte 2013
Revidert Årsmøte 2016

Revidert Årsmøte 2018